Tanáraink

Tanáraink

Oktatók

A Waldorf-osztálytanító képzés konferenciájának oktatói

Kocziha Miklós

Tanított tárgyak

2003 óta tanítok éneket és módszertani tárgyakat (írás-olvasás, számolás) az ELTE BGGYK Waldorf- osztálytanító képzésén. Ezek mellett az egyéb osztálytanítói pedagógiai feladatokról szóló órákat tartok (ritmikus rész, bizonyítványvers) és a hospitálások szervezésében és értékelésében veszek részt.  

A képzés tanáraként

A képzés tanáraként kiemelten fontosnak tartom a zene, a ténylegesen mindennapos éneklés szerepét a gyerekek életében és emellett minden olyan pedagógiai feladatnak, tevékenységnek az átadását, amely az osztálytanítói tevékenységet érinti, érintheti a nyolcéves folyamat során. Így a ritmikus rész, a táblarajz, a füzetmunka, a mesék és az ünnepek szerepét, a diákok életkorának megfelelő jó terhelését, a konferenciákon és az önkormányzó iskola életében való felelősséggel való részvételt, a kirándulások szervezését és a szülőkkel való munkát, mindazt, ami az osztálytanító feladata. Az éneklés, a zene olyan művészeti tevékenység, amely láthatatlan szálakon keresztül kapcsol össze bennünket, gyerekeket és tanítókat, vigaszt, támaszt és örömet nyújt a mindennapokban, kíséri az ünnepeket és biztos érzésekre alapuló szokásrendszert ad a hétköznapok örömteli.

Ars poetica

Jelenleg a bizonyítványversekben rejlő nyelvi, emberi, szociális szépségek és lehetőségek vonzanak. Az az embert tápláló lelki-szellemi folyamat, ami a bizonyítványversekben rejtetten megnyilvánulhat, ha kellő tisztelettel és bátorsággal fordulunk a feladat felé. Emellett nagyon izgat a ritmikus résznek nevezett tanítási rész minden szempontból átgondolt és felépített rendszere, annak minősége és pedagógia hatásaiban való gazdagságának érzékelése és értékelése. Úgy gondolom, hogy a Rudolf Steiner által adott és ajánlott út az emberismeretben olyan lehetőséget ad mindenkinek, aki erre az útra lép, hogy bőséges lehetőséget ad a pedagóguspálya minden korszakában, minden állomásán a megismerésre, önismeretre és a tapasztaltak belülről való újragondolására. Azt gondolom, hogy a felnőttképzés egyik fontos, talán legfontosabb célja, hogy a pedagóguspályát választó embertársaink ezt az utat a saját haladási tempójukban átélhessék, és ezzel az ön- és világismerettel, valamint az állandó megújulás, változás képességével tudjanak minden nap örömteli felfedezők lenni tanítványaikkal.

Tanulmányok

2015 Konfliktuskezelés, problémamegoldás (folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzés) (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program)

2015 Új tanulásszervezési eljárások (differenciálás, kooperatív tanulás, pedagógiai projekt, tantárgytömbösítés és epocha) (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program)

2015 Interaktív eszközök és módszerek használata a természettudományos tárgyak tanításában (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program)

 

Kóró Ágnes

Tanított tantárgyak

2011 óta tanítom a táblarajz tantárgyat az ELTE BGGYK osztálytanító képzésen.

A képzés tanáraként

A táblarajz tanítása során arra törekszem, hogy a hallgatóknak bármilyen viszonyuk is alakult ki a rajzolással, megszülessen bennük a bátorság az alkotó munkához. Kívánom, hogy az itt tanulók megleljék az örömet a munkában, az alkotásban. Ezzel az örömmel jön át számunkra az az üzenet, amit tovább adni feladatunk.

Az Ars poetica

A művészet minden: az élet sója. Gyógyít, egyensúlyt teremt. Segít megismerni önmagunkat, megtalálni utunkat. Finomítja érzékeinket, és fellebbenti a fátylat az érzékelésen túli világról. A művészet mindenkié. Az alkotáskor kezünkben a múltunk, jelenünk, jövőnk.

Tanulmányok

1980-1984 Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium

  • textil technikai rajzoló, gobelin szak

1998-2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

                  Gyógypedagógiai Kar

  • Waldorf –osztálytanító szakirányú továbbképzés

 

Makovecz Anna

Tanított tárgyak

2015 óta tanítok festést a képzésen.

A képzés tanáraként

A waldorf-tanárképzést én is it a „Bárczin” végeztem, belülről is ismerem, így át tudtam érezni a hallgatók igényét arra vonatkozóan, hogy tanári mivoltukban milyen tartalmak erősítik őket a festés tantárgyon keresztül.

A waldorf-pedagógia, ami a felnövekvő generációk jövőhöz való éber hozzáállását segíti nagyon fontos nekem.

A festés órákon egyrészt festeni tanulunk, másrészt foglalkozunk a festés óra jelentőségével és szerepével az 1- 8.osztályos iskolások életében. Osztályfokonként haladva foglalkozunk azzal, hogy a felnövekvő gyermek életében milyen szerepe van a festés órának, miben segíti a festés a gyermeket, és miben segíti munkájában a tanárt. Ezen kívül önismereti témákkal dolgozunk önmagunkon és a festés technikáin.

Ars poetica

Elsősorban képzőművész vagyok. Ez a szakma kéz a kézben jár a tanári szakmával. Fontosnak tartom, hogy bárkinek átadható legyen az a természettudományos és művészeti szemlélet, hogy a világ jelenségei megfigyelhetőek, és a pontos megfigyelés segíti a pontos önismeretet. Felnőtt, fiatal, szakmabéli, vagy autodidakta tanítványaimnak mind ezt tanítom idestova 30 éve.

Tanulmányaimat, mint képzőművész Finnországban végeztem 1989-ben, Helsinkiben.

A Waldorf-tanár képzést a BGGYK-n 2014-ben.

www.makoveczanna.com

 

dr. Mesterházy Mária

Tanított tárgyak

2000 óta tanítok drámát az ELTE BGGYK Waldorf képzésein. 

2018 óta gondozom a Pedagógiai Ars poeticák megírásának folyamatát.

2019 óta a Tanár belső munkája című tantárgyat is tanítom.  

A képzés tanáraként

A dráma tárgyban különösen fontosnak tartom, hogy a hallgatók a képzés során saját élményt kapjanak a színházi-drámai munka komplex voltáról, hatásáról, pedagógiai lehetőségeiről. 

A pedagógiai ars poeticák elkészítése során fontosnak tartom, hogy a hallgatókban tudatosuljon saját szakmai identitásuk önéletrajzuk átgondolása során. 

A belső munka során fontosnak tartom, hogy a hallgatók megtanulják megoldani saját problémáikat, valamint képet kapjanak arról a meditatív és intuitív gyakorlatokról, melyek a Waldorf-tanár módszereinek és szakmai fejlődésének egyaránt a gerincét képezik.

Ars poetica 

Waldorf-tanár vagyok, ez életem origója, amely körül széles köröket futok. Középiskolai tanárként elsősorban a Fészek Waldorf Iskolához, tanárképzőként az ELTE BGGYK Waldorf-tanárképzésekhez kötődöm. Pályafutásom legmeghatározóbb témája az Identitás. Ehhez kapcsolódik a dráma, a színpad, az emberi szerepek, az érzelmek, a beszéd és mozgás, a retorika, a pedagógia mint nevelés és önnevelés iránti komplex érdeklődésem. A fókusz folyamatosan, mondhatni epochálisan változik. Az erőforrást mindehhez az antropozófia adja, ez az az út, amelyet járni igyekszem a hétköznapokban, a nevelésben és a kutatásban egyaránt.

Tanulmányok

2020 ELTE PPK NDI PhD fokozat (summa cum laude)

Disszertáció címe: Érzelmi elemek Waldorf-tanárok identitásának alakulásában 

2013-2019 ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola abszolutórium

1995-1999 International School for Bothmer Movement

1989-1995 ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom valamint olasz tanári diploma

1984-1988 Apáczai Csere János ELTE Gyakorló GimnáziumMezei Mihályné

Tanított tárgyak

1996 óta tanítok különböző módszertani tárgyakat az ELTE BGGYK Waldorf képzésein. 

2015 óta a goethei természetszemlélet megalapozását segítem és a természetmegfigyelési feladatokat gondozom. Az osztálytanító mindennapjainak közelebbi megismerését segítem.

2019 óta A korosztályok jellemző vonásaira épülő tantárgyi ívek felrajzolásában a fejlődéslélektan tárgyhoz szorosan kapcsolódom.

A képzés tanáraként

A természeti környezet megfigyelését, és a tanári munkához elengedhetetlen jelenségek megfigyelésének összekapcsolását tartom fontosnak. Szeretném hozzásegíteni a hallgatókat, hogy a Waldorf pedagógia alapvetései és az általuk tanított tárgyak módszertani sokszínűsége között rátaláljanak az összefüggésekre és önállóan alkalmazzák. Fontosnak tartom, hogy a tantárgyak egymásra épülését, a köztük lévő összefüggéseket ne csak felfedezzék, hanem átéljék a képzés során. Az osztálytanító mindennapjairól, az iskolai élet területeiről, feladatairól nagyon konkrét ismeretet kapjanak a hallgatók, ezt is fontosnak tartom.

Ars poetica 

Waldorf osztálytanítóként 1992 óta tanítok, először a PesthidegkútiWaldorf iskolában, majd a solymári Fészek Waldorf Iskolában, és nyugdíjba menetelem előtt a töki Kisgöncöl Waldorf iskolában. Az ezt megelőző időszakban általános iskolai tanítóként is sokféle tapasztalatot szereztem. Külföldi Waldorf iskolákban találkoztam először a Waldorf pedagógiával és a Waldorf képzést is külföldön végeztem. A hazai iskolákban tett látogatásaim során is gyarapodtak ismereteim. Fontosnak tartom, hogy mindenből tanulhatunk, a gyerekekkel közös élményekből szinte a legtöbbet. 

Fontosnak tartom, hogy tapasztalataimat megosszam a fiatalabb tanárokkal. Szeretnék hozzájárulni, hogy hiteles és a korszakunknak megfelelő pedagógiával felvértezetten tudjanak a hallgatók eleget tenni feladataiknak a  gyermeknevelés területén. Több Waldorf-tanárképzésen is tanítok. 

 

Nagy Tibor

Tanított tárgyak

Kommunikáció és konfliktuskezelés a Waldorf-iskolában (2016 óta)

A képzés tanáraként

Fontos az ügy: a Waldorf-osztálytanítói hivatást nagyon fontos és csodálatos hivatásnak tartom: egyesíti magában az iparos, a tudós, a művész és a pap hivatását. Gyerekekkel dolgoznak, munkájuk a gyerektől kezdve a családon és a társadalmon keresztül az egész emberiségre hat.

Fontosak az emberek: sok Waldorf-tanárt ismerek, sokat közülük nagyra becsülök, felnézek rájuk. Waldorf-szülőként nagyon sokat kaptam tőlük, ebből próbálok valamit visszaadni most a leendő osztálytanítóknak. Nagy tisztesség, hogy e képzési folyamat és e tanári kollégium tagja lehetek.

A legfontosabb, hogy a hallgatók képeket kapjanak és ezek tudatosodjanak bennük. Olyan ősképeket, törvényszerűségeket, amelyek megnyilvánulnak az emberi kapcsolatokban, konfliktusokban, a kommunikációban, és akkor is hatnak, ha nem tudunk róluk. Ha viszont tudunk, akkor máshogyan érzékeljük a jelenségeket, máshogyan láthatjuk kívülről vagy élhetjük át belülről a nehéz helyzeteket, máshogyan tudjuk alakítani őket.

Ars poetica

A legfontosabb érdeklődési területem az emberek. Az, hogy milyenek, hogyan viselkednek, hogy bánnak önmagukkal, egymással és a környezetükkel. Az, hogy milyen közösségeket, szervezeteket hoznak létre. És hogy rajtuk, kapcsolataikon keresztül, az általuk létrehozott műveken keresztül hogyan nyilvánul meg a szellemi világ.

Életcélom, küldetésem képeket adni embereknek, és közvetíteni közöttük, ha elakadtak valamiben. Abban támogatni őket, hogy legyenek közös képeik. Ennek részeként olyan teret akarok biztosítani, ahol védett terepen találkozhatnak önmagukkal és a másikkal, fejlődési kérdésekkel és lehetőségekkel, közösen megalkothatják a közös megoldást közös problémájukra. Ezt egyfajta szociális művészetnek tartom, amelynek számomra két legszebb leánya a közvetítés (mediáció) és a szervezetfejlesztés, leghűségesebb szolgálója pedig a humor.

Tanulmányok

2020–2021 Jövőképző Egyesület, Az agilis szervezetfejlesztés művészete

2017 Rinke Visser, Josien de Vries (Berlin), biográfia (Partitura)

2013–2014 MIRA Entwicklungsbegleiter (Németország), szervezetfejlesztés

2011 Akademie Vaihingen (Németország), rendszerszemléletű coach

2009–2010 Akademie Vaihingen, mediátor

2008–2009 Napvitézek Kft., mediátor

1989–1997 ELTE BTK, német nyelv és irodalom szak

1989–1995 ELTE BTK, történelem szak

1985–1989 Eötvös József Gimnázium, Budapest

 

Türkössy Szilárd

Tanított tárgyak

2015 óta tanítom az ELTE BGGYK kötelékein belül a Waldorf-pedagógia embertana című tantárgyat.

A képzés tanáraként

A Waldorf-tanárképzés számomra egy misszió, amit támogatni kívánok mindazzal, ami pályámon az elmúlt évtizedek alatt az enyém lett. Ahhoz, hogy legyenek Waldorf-iskolák – amelyekre oly’ nagy szükség van a világban – meg kell erősíteni a (leendő) Waldorf-tanárokat nem csak tárgyi tudásban és metodikai képességek terén, de lelki-szellemi értelemben is. A Waldorf-tanárképzés(ek) egyik kiemelt feladata ez. Az Embertan a fentiekhez az az alap, amelyet Rudolf Steiner – véleményem szerint – a legfontosabbnak tartott ahhoz, hogy valakiből Waldorf-tanár váljék. (Jóllehet, hitem szerint ezen a téren soha nincs „készen” az ember.) 1919-ben, az első Waldorf-iskola indulásakor – a metodikai felkészítés és a szemináriumi beszélgetések mellett – az Embertan volt az, amit a világ első Waldorf-tanárai közvetlenül a Doktortól kaptak a munkájukhoz. Manapság is sok iskolában küzdenek a megértésével, a hétköznapi munkájukba való beillesztésével. Törekvéseim egyik fókusza, hogy ezt segítsem a képzésre érkezők számára.

Ars poetica

Életem legmeghatározóbb momentuma az volt, amikor – Kovács Gabriella tanítványaként – egy magas szinten művelt antropozófiai világképpel és tanulmányokkal találkoztam.  Az antropozófia és az abból született Waldorf-pedagógia, valamint az antropozófiai asztrológia életem központi motívumává vált. Küldetésem ebben az inkarnációban az antropozófia és a hozzá kapcsolódó életterületek megismerése, mélyen átélt képviselete, az ehhez a mozgalomhoz tartozó közösségek és emberek segítése. Ennek része a tanárképzés is.

Munkahelyek

2016 – Christophorus Waldorf Iskola, osztálytanító, angol szaktanár, alapító tanár, iskolaképviselő

2015 – ELTE BGGYK, a tanárképzés munkatársa

2013 – 2016 Fóti Waldorf Iskola, középiskolai szaktanár (angol, biológia, földrajz), osztálykísérő

2001 – 2013 Gödöllői Waldorf Iskola, középiskolai és középtagozatos szaktanár (angol, biológia, földrajz), középiskolai osztálykísérő, érettségi jegyző és vizsgáztató

Felnőttképzési tapasztalatok

2015 – Waldorf-tanárképzés, Embertan oktatása

2012 – alkalmi előadások Waldorf-iskolákban és -óvodákban

2010 – 2012 szaktanácsadói tevékenység Waldorf-iskolában

2006 óta felnőtt antropozófiai tanulócsoportok vezetése

Tanulmányok

2019 Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga

2017 Bothmer-gimnasztika 3-4. osztályos osztálytanítóknak modul

2015 ELTE BGGYK Waldorf-osztálytanító szak

2012 Kooperatív tanulási technikák továbbképzés

2001 – évenként egy vagy több Waldorf-szakirányú továbbképzés – „IAO” (idegen nyelv, földrajz)

2001 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, angol nyelvtanár szak

1998 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, biológia-földrajz tanár szak

 

dr. Varga Márta

Tanított tárgyak

2014-től tanítok csillagászatot az ELTE BGGYK Waldorf-képzésén.

A képzés tanáraként

Fontosnak tartom a csillagászat területének oktatását, mivel Magyarországon egyedül a Waldorf–iskolákban jelenik meg külön tárgyként. A képzésben résztvevő tanár-hallgatók közül kevesen ismerhették meg eddigi tanulmányaik során a legfontosabb természeti jelenségek fizikai magyarázatát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold forgásával és keringésével. Fontos, hogy el tudják helyezni a Földet a Naprendszerben és a Világegyetemben és hogy össze tudják kötni a fizikai megjelenést a szellemi alapokkal. Így hitelesen tudják továbbadni a gyerekeknek a kozmosz összefüggéseit.

Ars poetica

Csillagász vagyok, mindig is ezzel foglalkoztam. Részben kutatóként, részben egyetemi oktatóként. Egyetlen tudomány sem tud minden kérdést megválaszolni a világról, a fejlődésről és a csillagok életéről. Ebben nagy segítséget találtam a szellemtudományban, az antropozófiában.

Tanulmányok

1982              BME műszaki doktor

1969–1975    ELTE TTK középiskolai fizika tanári és csillagász diploma

1967–1969    Miskolci Nehézipari Egyetem Gépészmérnöki Kar

 

A képzés további oktatói 

 

Buchwald Magdolna

A nevem Buchwald Magdolna. Közel 30 éve vagyok osztálytanító és drámatanár az Óbudai Waldorf Iskolában. Mintegy 20 éve tanítok az ELTE BGGYK Waldorf-tanár képzésén, leginkább drámát, idén részt vettem a vizsgatanítások értékelésében és a záró beszélgetéseken is. Ez évtől óraadó vagyok a Waldorf Pedagógiai Intézetben, Solymáron is. Két gyerekem ma már felnőtt. Óvodától gimnáziumig Waldorf intézménybe jártak, és remélem, hogy most született unokám is az apja példáját követi majd. 

Nem gondolom, hogy ez az egyedül üdvözítő módszer, de meggyőződésem, hogy a jelenlegi világba gyógyító impulzust hoz a Waldorf-pedagógia. Fontosnak tartom, hogy akár szülőként, akár tanárként, mindenki szabadon azt az utat választhassa, amelyiket legjobbnak tartja egy gyermek számára. Lényeges, hogy a tanításban ott legyen a játékosság, a humor, mert a homo ludens boldog és békés. Szeretem még, hogy ez a pedagógia a gyakorlatból, a valóságból indul ki. 

Büszkén tanítok ezen a képzésen. Az innen kikerülő pedagógusok sok értékes munícióval vághatnak neki a Waldorf-intézményekben való izgalmas munkának.

 

 

 

 

Gulyás Andrea

Tanított tárgyak

2021 őszi félévében kaptam felkérést a Szociális Hármas Tagozódás a Waldorf-iskolában című tantárgy átvételére, emellett tartottam órákat a Minőséggondozásról ugyanebben a félévben és korábbi képzések utolsó félévében is.

A képzés tanáraként

Mind a minőséggondozás, mind a Szociális Hármas Tagozódás tantárgyak tanításában azt tartom a legfontosabbnak, hogy a Waldorf-iskolák egyik fontos küldetéséhez, az önigazgató működés megvalósításához kapjanak fogódzókat, segítségeket a képzés résztvevői. Számomra az önigazgatás eszmei alapjait a Szociális Hármas Tagozódás, a gyakorlati alapjait pedig a minőséggondozás jelenti.

Ars poetica

Intézményvezetőként, a Waldorf Ház alapítójaként sok éven át a Waldorf-intézmények működésének segítése volt a fő feladatom. Ez idő alatt azt tapasztaltam, hogy a szociális tudatosságnak a szakmaisággal egyenrangúnak kell lennie ahhoz, hogy egy önigazgatásra törekvő intézmény jól tudjon működni. Szociális tudatosság alatt értem a szabadság-egyenlőség-testvériség eszmék jelentőségének és összefüggéseinek megértése mellett, a társas kapcsolatokban ható erők tudatos működtetését, valamint az önismeret erősítését, és a fejlődés iránti elköteleződést is. A szociális tudatosság ilyen értelmű erősödéséhez szeretnék hozzájárulni, amikor szervezeti tanácsadóként, az „Utak a minőséghez” minőséggondozási eljárás képviselőjeként, vagy kutatóként tevékenykedem. Mindehhez az antropozófiai világszemlélet ad számomra biztos alapokat.

Tanulmányok

2017 – 2018  Massachusetts Institut of Technology -  U-lab (online introductory course of Theory U by Otto Scharmer)

2013 – 2017 ELTE PKK Neveléstudományi Doktori Iskola abszolutórium

2010 – 2012  Institut für soziale Gegenwartsfragen e,V Stuttgart in Verbindung mit dem Institut für zeitgemäße Wirtschaft und Sozialgestaltung Dornach/Schweiz

 

Krivácsy Zoltán

Tanított tárgyak

2016 óta veszek részt a „ A természettudományos tárgyak tanítása a Waldorf-iskolában” című tárgy tanításában az ELTE BGGYK Waldorf képzésein. 

A képzés tanáraként

a legfőbb célom az, hogy megmutassam a tanárjelölteknek a természetismeret és a Waldorf-pedagógia szellemiségét jelentő antropozófia közti kapcsolatot, és ezáltal segítsek arra a felismerésre jutni, hogy antropozófiai szemlélet nélkül nincs Waldorf-pedagógia.

Ars poetica

Az ember akkor hiteles tanárként a diákjai előtt, ha folyamatosan dolgozik önmagán – elismeri és szembenéz a saját hibáival, gyengeségeivel; egoizmusát kordában tartja; képességeit, tudását és ideáit nem önmegvalósításra használja, hanem a szellem iránti alázatból a teljes közösség javára ajánlja fel.

 

 

Tanulmányok

2009-2020 Bothmer-képzés és térdinamika képzés

2012-2013 ELTE tanári mesterszak, okleveles matematikatanári diploma

2001-2002 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar; 

                  Waldorf-pedagógiai továbbképző tanfolyam

1995 Veszprémi Egyetem, környezettudományi doktori iskola PhD fokozat

1991-1993 BME Természet- és társadalomtudományi Kar, vegyész mérnök-tanári diploma

1982-1987 BME Vegyészmérnöki Kar, okleveles vegyészmérnöki diploma

1978-1982 Türr István Gimnázium, Pápa

Romek Dóra

Tanított tárgy

2016 januárja óta veszek részt a képzésben tanárként, első feladatom a Művészetszemlélet kurzus anyagának kidolgozása, összeállítása volt. Azóta tanítom ezt a tantárgyat a képzés negyedik félévében, illetve a Solymári Waldorf Pedagógiai Intézet levelező képzésén is.

A képzés tanáraként

A kurzus tartalmának összeállításakor azt az elvet igyekeztem követni, hogy a Művészetszemlélet (és nem történet!) a képzés Társadalomszemlélet és Természetszemlélet nevű kurzusainak társa, vagyis egy hozzáállást, egy nézőpontot, egy attitűdöt ismertessen meg a hallgatókkal. Az emberiség fejlődésének nagy korszakainak különböző művészeti stílusaiban, stíluskorszakaiban az emberi tudatfejlődés egyfajta lenyomatát követhetjük végig, a kulturkorszakokról tanultakat bővítjük ki ezeken az órákon. Foglalkozunk ezen kívül azzal is, hogy a különböző életkorú gyermekek számára hogyan tehetik megismerhetővé a fontosabb művészettörténeti korszakokat, támogatva a kerettantervben szereplő tantárgyakat (irodalom, történelem, földrajz, stb.) és figyelembe véve azt a Waldorf-pedagógia által képviselt szempontot, hogy az egyes gyerekek fejlődésük során maguk is megélik az emberiség fejlődésének fontosabb szakaszait.

Ars poetica 

Az AKG diákjaként személyesen tapasztalhattam meg nem csak az epochális oktatást, hanem azt is, hogy milyen az, amikor a diákot, a gyermeket tanítják a tananyag helyett. Az évfolyamom akkor fiatal, kezdő patrónusai közül azóta többen tapasztalt waldorf tarként dolgoznak évek óta. Röviddel első gyermekem születése után elkezdtem keresgélni a Waldorf-óvodák között és rátaláltam a Török Sándor Óvodára, benne Fabók Anikóra, akihez nem csak teljes nyugalommal és bizalommal küldtem a gyermekeimet, tudván, hogy ami az óvodában történik, az az otthoni életünk szerves folytatása, hanem akitől rengeteget tanultam is, inspirációt nyertem. Gyermekeim óvodás évei alatt végeztem el a „Bárczit”, ahol az a megtiszteltetés is ért, hogy Mesterházy Zsuzsa bevont a megújuló képzés kialakításába és rám bízta a művészetszemlélet tantrágyat. Az osztálytanítóképzésen ismertem meg Balogh Klárit és nem is volt kérdés, hogy azonnal jelentkezem az első kézimunkatanár-képzésre. Eredeti terveim szerint a felsőtagozatban szerettem volna művészettörténetet tanítani és bár azóta ez a tervem is megvalósult, először osztálytanítóként kerültem a Pesthidegkúti Waldorf iskolába. Hihetetlen sokat tanultam és tanulok a PHWI tanáraitól, kollégáimtól is, akik nem csak hamar befogadtak, de folyamatosan támogatnak, segítik is munkámat. Emberekkel – tanártársakkal, szülőkkel és legelsősorban a gyerekekkel – dolgozni a legnagyszerűbb dolog számomra. Már művészettörténészként is a kutatás helyett a kiállításszervezésben találtam meg igazán a helyem, ahol a közös munka kézzelfogható eredménye, a kiállítás mellett az emberek közötti kapcsolatok megszületése volt a legnagyobb öröm. Osztálytanítóként is azt gondolom, hogy a feladatom a közösségépítés, hogy a cseperedő gyerekek a közösségben találhassák meg önmagukat – minden, amit ehhez használunk, nevezzük ezeket tantárgyaknak, csupán eszköz ennek a célnak az eléréséhez.

Tanulmányok

2015-2019 ELTE TÓK Tanító szak, levelező képzés

2014-2017 Solymár Waldorf Pedagógiai Intézet Kézimunkatanár-képzés

2013-2014 ELTE BGGY Waldorf osztálytanító-képzés

2004           Universität Karsruhe Művészettörténet szak

2001-2002 Universität Wien Művészettörténet szak, osztrák állami ösztöndíj

1997-2003 ELTE BTK Művészettörténet szak

1992-1996 Alternatív Közgazdasági Gimnázium

 

Szentkúti Márta

Tanított tárgyak

2001 óta tanítok mesemondás, illetve mesepedagógia és ünnepkör tantárgyakat – emellett 2001-2012 között a szabad keresztény vallástanítás tantárgyat is tanítottam – az ELTE BGGYK Waldorf képzésein. 

Mint tanárképző, 

egykori osztálytanítói, és jelenlegi meseterápiás tapasztalataimra építve tanárként fontosnak tartom a mese-, és történetmondás jelentőségének bemutatását a tanárképzés során. Az osztálytanítók munkájának lényegi részét képezi a mindennapos mese-, illetve történetmondás, mellyel – ideális esetben nyolc éven keresztül – kísérik és segítik a gyermekek fejlődését.

Ars poetica 

A mesék, történetek világa egész életemet végigkísérte. Az antropozófiához 1989-től kezdve kapcsolódom, a Waldorf-pedagógia iránti érdeklődéstől indíttatva. Az emberi lény megismerése, harmonikus fejlődésének segítése, képességeinek kibontása, nehézségeinek legyőzése, önismeretének, érzelmi intelligenciájának fejlődése és fejlesztése áll érdeklődésem középpontjában. 2009 és 2013 között alakítottam ki a Ligetszépe meseterápiás módszert®, amely az antropozófiai antropológia alapjaira épül. Ezt szeretném megismertetni a „szelíd gyógymód” iránt érdeklődő pedagógusokkal és szülőkkel.

Tanulmányok

2009: Metamorphoses meseterápiás tanfolyam;

1991-1992: BGGYF Waldorf képzés;

1980-1981: OPI fejlesztőpedagógus képzés;

1974-1977: Budapesti Tanítóképző Főiskola

1969-1973: Budapest - József Attila Gimnázium